Pagina's

zondag 9 juni 2013

Oproep in Frankrijk. Werklozen en mensen die precaire arbeid verrichten, laten we marcheren voor onze rechten!


Inleiding.

In Frankrijk hebben werklozenorganisaties initiatieven genomen tot het voeren van acties gezien de explosieve stijging van de werkloosheid in dat land. Onderstaande tekst werd 6 juni gepubliceerd op de website van het initiatief en die heb ik vertaald. De vertaling klopt behoorlijk, denk ik, maar ik ben geen professionele vertaler Frans-Nederlands. De tekst vereist hier en daar wel enige kennis over de geschiedenis van de werklozenbewegingen in Europa, in het bijzonder in Frankrijk, en over de actuele politieke situatie in Frankrijk met betrekking tot de bestrijding van de werkloosheid. Ik heb ervoor gekozen hier en daar een toelichting te geven in voetnoten en de originele tekst zoveel mogelijk intact te laten. Ik hoop dat ik de tijd kan vinden om af en toe over de actie te berichten. Dit aan de hand van de website van de actievoerders.

Piet van der Lende

Test van het persbericht.

Van 10 juni tot en met 6 juli organiseren de associaties van werklozen in Frankrijk twee marsen door het land om de situatie van de werkzoekenden meer zichtbaar te maken. 80 jaar na de eerste grote marsen van werklozen in 1933 en 16 jaar na het appel van Florence waar de lancering plaatsvond van het plan vanuit heel Europa werklozen naar Amsterdam te laten marcheren staan nieuwe marsen op de agenda. [A] Na een proloog van 10 tot 13 juni op het eiland La Reunion, waar het werkloosheidspercentage bijzonder hoog is, gaan op 17 juni twee marsen vertrekken in Montpellier en Haguenau. [B]
20 juni, de dag waarop de sociale conferentie zal worden gehouden waarvoor de associaties van werklozen niet zijn uitgenodigd, zal gekenmerkt worden door een feestelijke actie in een twintigtal steden. [C] De marcheerders komen na verschillende steden aangedaan te hebben op 16 juli in Parijs aan. Daar zal een zwartboek, dat tijdens de marsen wordt samengesteld aan de hand van de verhalen,  overhandigd worden aan Jean-Marc Ayrault. Jean-Baptiste Willaume, een van de medewerkers van de MNCP, zegt:  ‘als Ayrault het zwartboek niet in ontvangst wil nemen, dan reserveren we op het Place de Stalingrad in Parijs een lege stoel voor hem’.

Een appel op bewustwording in de ernstige situatie.

Het initiatief voor de marsen is op 13 april in Saint-Dizier gelanceerd tijdens het congres van de MNCP en het initiatief wordt mede georganiseerd door twee andere associaties van werklozen, AC! en Apeis. Verder door de daklozenorganisatie Recht op Huisvesting (Droit aux logement) en door twee vakbonden, de FSU en Solidaires. [D] Met een principieel doel: de stem van de werklozen hoorbaar maken tegenover de regering en de sociale partners. De bewustwording over de ernst van de situatie moet bij hen worden gestimuleerd. De aanleiding voor het initiatief wordt gemarkeerd door de opffering van een werkzoekende uit Nantes op 13 februari zegt Jean-Baptiste Willaume. Terwijl het aantal werkzoekenden het record van 1997 gepasseerd is, zijn de zaken nu ook veel ernstiger dan vroeger want de mazen in het net van de sociale bescherming zijn veel groter geworden voegt  Malika Zediri, van Apeis daaraan toe.

De terugkeer naar een politiek van verlagen van uitkeringen zou catestrofaal zijn.

Vandaag de dag, preciseert Noël Daucé, vakbondsman van de FSU, krijgt meer dan een op de twee werklozen geen uitkering en het aantal werklozen dat wordt uitgetrokken uit de werkloosheidsuitkering explodeert. In deze context zou de terugkeer naar een politiek van de verlagingen van de uitkeringen, zoals de Medef vraagt, catestrofaal zijn. [E]
Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden, vraagt de nieuwe samenwerking van werklozenorganisaties in een collectief  behalve een reductie van de werkweek tot 32 uur, een substantiele verhoging van de sociale minimumuitkeringen en de oprichting van een sociaal noodfonds. Daarnaast wil het collectief een ‘drastische hervorming van de werkloosheidsverzekering’.

Geschreven door Nathalie Birchem[A] In 1997 vond een top van Europese regeringsleiders plaats in juni. Werklozenorganisaties uit heel Europa maar met name uit Frankrijk grepen deze gebeurtenis aan om op Europees niveau aandacht te vragen voor de werkloosheid. Daarvoor werd het Europees netwerk  de ‘Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting’ opgericht. Vanaf april werden vanuit vele landen in Europa marsen naar Amsterdam georganiseerd. Daar werd vervolgens tijdens de Europese top een demonstratie gehouden waaraan 50.000 mensen uit heel Europa deelnamen. Zie voor de verdere geschiedenis van de Euromarsen een korte beschrijving en de geschiedenis van de Euromarsen in de beginperiode. De website van de Euromarsen bevindt zich hier.

[B] La Reunion is een eiland in de Indische Oceaan bij Madagaskar dat bij Frankrijk hoort. Montpellier ligt vlakbij de Midellandse Zee. Haguenau ligt in de Elzas.  

[C] De sociale conferentie die hier genoemd wordt betreft het overleg ‘grote conferentie voor werk’ die de Franse regering onder leiding van Jean-Marc Ayrault heeft gelanceerd en waaraan behalve de regering zelf  uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid, grote vakbonden en werkgeversorganisaties deelnemen. Men wil alles bespreken. Er worden 6 ronde tafelconferenties georganiseerd op 20 en 21 juni. Een van de ronde tafels is gewijd aan de Europese dimensie. De andere gaan over de gepensioneerden, werkgelegenheid en scholing, de omstandigheden van een leven in arbeid, de taak en plaats van de openbare diensten en de beroepen van de toekomst.

[D] Frankrijk kent sinds jaar en dag verschillende associaties van werklozen. In de eerste plaats Action Chomage (AC) een actienetwerk opgericht tijdens de grote acties van werklozen in 1995 en 1996. Daarnaast de Mouvement des Chomeuers et Precaires (MNCP) die is opgericht in 1986. Apeis is opgericht in 1987. De Union synicale Solidaires is een progressieve militante vakcentrale die in de negentiger jaren van de vorige eeuw naar aanleding van acties in de Franse industrie is opgericht. De FSU is de ‘Federation Syndicale Unitaire’ een vakbond van de publieke sector.  

[E] De Medef is de grootste organisatie van werkgevers in Frankrijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten