Pagina's

woensdag 28 mei 2014

Een jobhunter in Amsterdam belazerde de kluit

Naar nu pas breder bekend is geworden via Twitter heeft een jobhunter in Amsterdam in dienst van het gemeentelijk
reintegratiebedrijf misbruik gemaakt van zijn machtspositie. Hoe vaak zouden dit soort dingen voorkomen 
zonder dat we het weten? Tenslotte moet je in dit geval erg veel verstand hebben van computers om erachter 
te komen. Moraal van dit verhaal: kijk als werkzoekenden uit op welke websites je je inschrijft, geloof niet alles 
wat ze je op de mouw spelden en hoe graag je misschien ook betaald werk wilt, wees terughoudend in het prijsgeven
van je privegegevens op internet. Op het forum Fok! staat een verhaal van iemand die door de klantmanger 
gedwongen werd 'representatief' zich te presenteren op Facebook omdat een werkgever had gezegd dat de 
desbetreffende sollicitant niet 'transparant' genoeg was op internet. Ook een voorbeeld van machtsmisbruik van de ambtenaar. De klantmanager wilde mee bepalen welke gegevens van de werkzoekende op Facebook zouden worden gepubliceerd.Rapport van de Gemeentelijke Ombudsman.

Belangenverstrengeling bij re-integratie  23-04-2014


Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen (rapportnr: RA140735)


Een medewerker (jobhunter) van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) gebruikt de website van zijn eigen bedrijf bij zijn werkzaamheden om cliënten van het Re-integratiebedrijf Amsterdam (RBA) aan het werk te kunnen helpen. Gedurende de zogenaamde ‘jobhuntperiode’ spoort hij zijn klanten aan om op deze website een profiel aan te maken en de daarvoor benodigde (privé)gegevens in te voeren. Een man doet zijn beklag hierover bij de ombudsman. Hij stelt dat de betreffende website door de medewerker van DWI als zijnde een website van DWI dan wel RBA wordt geïntroduceerd. De ombudsman constateert dat er sprake is van belangenverstrengeling en daarmee het kernbegrip onafhankelijkheid, zoals neergelegd in de Gedragscode Gemeente Amsterdam, niet door DWI is nageleefd. Volgens dit begrip dient een (gemeente)ambtenaar situaties te vermijden waarin  persoonlijke belangen enerzijds en de belangen van de gemeente anderzijds door elkaar kunnen gaan lopen. Daarom adviseert de ombudsman DWI om er actief op toe te zien dat de gedragscode daadwerkelijk nageleefd wordt. Daarbij dienen signalen van burgers, waaruit blijkt dat van een mogelijke schending van de code sprake is, onmiddellijk en serieus te worden opgepakt. Doordat DWI het voorgaande heeft nagelaten, heeft de dienst in strijd met het vereiste van integriteit gehandeld.

maandag 26 mei 2014

Nieuw programma volgens nieuwe journalistieke methoden over werken met behoud van uitkering, dwangarbeid, tegenprestatie en werkloos zijn.

Nieuw programma volgens nieuwe journalistieke methoden over werken met 
behoud van uitkering, dwangarbeid, tegenprestatie en werkloos zijn.

Vorige week heeft de Bijstandsbond gepraat met Bastiaan Hetebrij en 
Marije Betten van het NCRV/KRO programma Altijd Wat Monitor. Dit is een 
onderzoeksjournalistiek programma waarbij een bepaald onderwerp nader 
wordt uitgediept. Ze hebben onlangs een programma gemaakt over aangifte 
doen bij de politie. Ze gaan nu een programma maken over werken met 
behoud van uitkering cq dwangarbeid en over de generieke tegenprestatie. 
Uitgangspunt is niet, zoals in de oude journalistiek, dat een journalist 
allerlei mensen intervieuwt, dingen onderzoekt en daar dan een programma 
over maakt. Dus dat alles via hem of haar loopt en die er dan een tekst, 
filmpje reportage of documentaire van maakt.  Dat vinden ze ouderwetse 
journalistiek. Uitgangspunt is dat meer gebruik wordt gemaakt van de 
mensen die er wat vanaf weten via internet. De mensen dragen zelf 
informatie aan en in wisselwerking met de redactie komt daar dan iets 
uitrollen, althans zo hebben wij het begrepen. Journalistiek waarbij je 
je wat meer laat leiden door het publiek.  Daarom hebben ze vandaag een 
internetsite gelanceerd, waar dwangarbeiders hun vragen, opmerkingen, 
klachten en voorstellen kunnen deponeren. Alles wordt ook gevolgd op 
twitter, facebook en er worden videoclips gemaakt, met interviews met 
ervaringsdeskundigen, etc. Hoewel dit op zich al een heel gebeuren is, 
gaat dit resulteren in een programma van 25 minuten op de televisie in 
september. Ze zijn nu een week bezig met het onderzoek, maar de eerste 
weblog is al gepubliceerd. Daarbij moeten ze er duidelijk nog inkomen, 
want in de blog staat met zoveel woorden: dat de werklozen en 
bijstandsgerechtigden in het bijzonder steeds strenger worden aangepakt 
is terecht, want wie kan werken moet werken'. Dan heb je het nog niet 
helemaal begrepen. Aan ons hen dat uit te leggen. Je kunt reacties kwijt 
op hun website. http://www.werkloosenboos.nl

Piet van der Lende

zondag 11 mei 2014

Uitspraak Rechtbank Den Haag: bijstandsgerechtigde met recent arbeidsverleden hoeft geen module werknemersvaardigheden aanleren c.q. dwangarbeid te volgen.


Persbericht 11-05-2014. Op 19 maart 2014 heeft de rechtbank in Den Haag uitgesproken dat een bijstandsgerechtigde niet de door de gemeente Den Haag aangeboden traject module werknemersvaardigheden hoefde te volgen. Het is alweer enige tijd geleden maar in verband met de ontwikkeling van de jurisprudentie over de rechten en plichten van bijstandsgerechtigden in het kader van dwangarbeid toch van belang om daar nog aandacht aan te besteden.

Paula ontving sinds 19 januari 2012 een bijstandsuitkering. Haar werden arbeidsverplichtingen opgelegd 'als bedoeld in artikel 9 van de Wwb'. In mei 2013 werd haar het traject module werknemersvaardigheden aangeboden door de gemeente. Paula liet daarop weten, diverse trajecten al een keer eerder te hebben gevolgd en zij voerde aan, dat het traject niet passend was. Ze heeft ruim 20 jaar werkervaring als secretaresse en wil doorstromen naar administratief werk. Het schoonmaken van toiletten en het repareren van fietsen in projecten om werknemersvaardigheden te leren zoals op tijd komen en luisteren naar je baas draagt niet bij aan haar re-integratie.

Daarop reageerde de gemeente door haar een maatregel op te leggen van een maand uitsluiting van de uitkering. Dit besluit werd na een bezwaarschrift gehandhaafd en trad in werking m.i.v. 1 juli 2013.

De rechter constateert vervolgens in de rechtszaak die daarop volgde, dat Paula met haar weigering aan het traject deel te nemen geweigerd heeft de op haar rustende arbeidsverplichtingen voortvloeiende uit artikel 9 van de Wwb na te komen. Maar, zegt de rechter kan Paula ook worden verweten dat ze die verplichting niet is nagekomen/ De rechter vond van niet.

Allereerst is het aan de gemeente, omte bepalen welke reintegratie voorziening voor Paula was aangewezen om het doel- namelijk arbeidsinschakeling te bereiken. Maar, zegt de rechter, daarvoor is wel vereist dat de gemeente maatwerk levert en dat de voorziening het resultaat is van een zorgvuldige en op de persoon toegesneden afweging. De gemeente moet bovendien tegenover Paula motiveren en kenbaar maken waaruit de voorziening concreet bestaat, en waarom deze voorziening gelet op de individuele feiten en omstandigheden is aangewezen *en welk tijdspad wordt gevolgd.*

De rechter constateert, dat de gemeente Den Haag niet aan deze voorwaarden heeft voldaan. In het ondertekende trajectplan is niet nader gespecificeerd welk traject aan Paula zou worden aangeboden. Trajectplannen die louter algemeenheden bevatten die op elke bijstandsgerechtigde van toepassing zijn, zijn niet goed zegt de rechter. Het plan bevat dan ook geen van de voorwaarden die hiervoor werden genoemd.

En de rechter zegt dan vervolgens: Paula heeft gelijk dat ze ruim 20 jaar werkervaring heeft en dat dus de re-integratie module werknemersvaardigheden niet op haar is toegesneden. Voorts heeft Paula al diverse trajecten gevolgd waaronder praktijktrainingen en introductieweken. De module werknemersvaardigheden bestaat uit het werken in een Kringloopwinkel, het schoonspuiten van profielen van kassen en het repareren en bewaken van fietsen. (Dwangarbeid dus, piet). Uit de toelichting bij de module blijkt het erom te gaan, dat bijstandsgerechtigden wennen aan de eisen die het arbeidsproces stelt, zoals op tijd komen en werktijden in acht nemen. Uit de rapportages van de gemeente zelf blijkt echter, dat Paula een werkhouding heeft die gebaseerd is op plichtsbesef, dat zij zich aan afspraken houdt en op tijd komt. Dus zegt de rechter, is de aangeboden module overbodig en een herhaling van zetten. Het aanbod van de gemeente is niet gebaseerd op een zorgvuldige, op Paula toegesneden en voor haar kenbare afweging. Daarom valt Paula niets te verwijten. Het beroep is gegrond. Het besluit van de gemeente Paula een maand uit te sluiten van de uitkering wordt vernietigd wegens strijd met artikel 7:12 van de Awb.

Piet van der Lende


020-6898806
info@bijstandsbond.org

donderdag 8 mei 2014

Update

Er is een update bij de Tips, trucs en regels

Dwangarbeid: met een scherpe of een botte bijl?


Ik was uitgenodigd om op de 1 mei-manifestatie in de Brakke Grond te Amsterdam een praatje te komen houden over het Actiecomité Dwangarbeid Nee. Aldaar kwam ook Ruud Kuin van de FNV aan het woord. Na zijn praatje kreeg de zaal de gelegenheid om hem vragen te stellen.


De Eindhovense activist Condor vroeg hem hoe het zat met het standpunt van de FNV dat dwangarbeid voor de bond wel acceptabel is zolang het drie maanden duurt. Na er een beetje omheen gedraaid te hebben, bevestigde Kuin dat het officiële standpunt van de FNV inderdaad is dat ze akkoord gaan met “werken met behoud van uitkering onder strikte voorwaarden en voor maximaal drie maanden”. Dat vond ik een walgelijke uitspraak en toen Condor erop doorging, werd hij afgekapt. Wij besloten er dan maar een een-tweetje van te maken, omdat ik was uitgenodigd een praatje te houden en dus niet afgekapt kon worden; ik zou het oppikken.


Na de praatjes van de bobo’s en een muzikaal intermezzo konden de activisten het podium op en kwam ik als laatste aan de beurt. Ik mocht meer vertellen over wat Dwangarbeid Nee zoal doet en besloot dus maar te vertellen dat wij tegen dwangarbeid zijn en dat er geen compromis mogelijk is. Drie maanden of zes maanden; het is allemaal uitbuiting en misbruik. De “strikte voorwaarden” stellen geen ene ruk voor en worden nu al massaal ontdoken. Nu mag een reïntegratietraject maximaal zes maanden duren, maar in de praktijk worden mensen jaren rondgepompt van traject naar traject. Met een maximum van drie maanden verandert er niets en blijft het verdringing. De mensen blijven rechteloze onbetaalde dwangarbeiders.


Het is walgelijk om te stellen dat misbruik en uitbuiting “onder strikte voorwaarden” acceptabel zijn. Het is een principekwestie en Kuin beseft dat niet of hij beseft het wel en heeft gewoon schijt aan ons. Kuin moet zelf maar eens drie maanden in het Amsterdamse Bos takken gaan rapen, dan piept hij wel anders. Misschien leuker: als Kuin “werken met behoud van uitkering” zo’n goed idee vindt, laat hem zijn werk doen voor mijn bijstandsuitkering, dan doe ik mijn werk voor zijn salaris; eens kijken hoe lang het duurt voordat hij gillend wegrent.

Achteraf dacht ik terug aan de eerdere bijeenkomst over dwangarbeid in Amsterdam in het SBOW-gebouw waar hij ook aan het woord was geweest. Toen liet hij doorschemeren het met ons eens te zijn en vond hij het “eigenlijk ook dwangarbeid”. In het meest positieve geval is hij in de tussentijd van mening veranderd. Hoe kan dat? Misschien is hij teruggefloten? Het schijnt dat er in de FNV een richtingenstrijd is tussen de PvdA-ers en de SP-ers. Misschien is Kuin een PvdA-er en is hij van het “scherpe randjes eraf halen”. Als ik het goed begrijp, heeft de VVD een vlijmscherpe bijl gemaakt om onze kop eraf te hakken. De PvdA bedenkt dat de scherpe rand het probleem is en belooft ons de scherpe randjes eraf te halen. Nu wordt dus onze kop met de botte bijl eraf gehakt. Het probleem is niet dat de bijl scherp of bot is; het probleem is de bijl zelf!

Dit artikel staat ook op de site van Doorbraak