Pagina's

woensdag 27 november 2013

Persbericht Bijstandsbond Amsterdam. Woensdag 27 november 2013 Aanscherping Wet Werk en Bijstand en andere sociale zekerheidswetten


  
Het kabinet van VVD en PvdA is van plan om uitkeringsgerechtigden per 1 juli 2014 nog harder aan te pakken. Althans dat staat in het wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand dat donderdag 28 november a.s. besproken zal worden in een zogenaamd rondetafelgesprek tussen Tweede Kamerleden en insprekers. Ook Jacques Peeters van de Bijstandsbond Amsterdam zal inspreken. De Bijstandsbond is een belangenorganisatie van mensen met een minimuminkomen. Via de wekelijkse spreekuren zijn wij heel goed op de hoogte van wat er leeft bij uitkeringsgerechtigden. Dit wetsvoorstel zal in onze ogen dan ook heel wat ellende teweegbrengen bij de direct betrokkenen. In plaats van werkzoekenden instrumenten aan te bieden dat hun helpt bij hun moeizame tocht naar betaald werk, worden ze weggezet als profiteurs, die keihard moeten worden aangepakt. De kritiek van de Bijstandsbond kunt u terugvinden in het zogenaamde position paper dat u kunt openen door toegevoegde bijlage aan te klikken. Het rondetafelgesprek vindt plaats in het Tweede Kamer gebouw en wel in de Troelstrazaal te bereiken via Plein 2 en zal beginnen om 14.00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jacques Peeters, spreekuurmedewerker en ervaringsdeskundige van de Bijstandsbond.

Position paper Bijstandsbond in word

Position paper Bijstandsbond in pdf

zondag 17 november 2013

manifestatie over de veranderingen in de bijstand

Op woensdagavond 20 november om 19.30 uur organiseren de Bijstandsbond en de Wereldse Wijk in Amsterdam West een bijeenkomst met als thema de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de bijstand en de bedoelingen van de nieuwe Participatiewet die de bijstand gaat vervangen.

De bijeenkomst wordt gehouden in de ruimte van  de Stichting Bewoners Platform Oud West (SBOW) 1e Helmersstraat 106 M  te Amsterdam 

Inleidingen van Sofie Meekel en Marc van Hoof, advocaten van het advocatenkantoor VHM Advocaten die nauw samenwerken met de Bijstandsbond. Zij zullen de recente maatregelen in het kader van de bijstand behandelen en een blik vooruit werpen op hoe de nieuwe Participatiewet, die de bijstand gaat vervangen eruit komt te zien. Staatssecretaris Klijnsma heeft een reeks van maatregelen in een wijziging van de bijstandswet aangekondigd, die 1 juli 2014 ingaan. Er bestaat de nodige verwarring onder bijstandsgerechtigden in hoeverre de maatregelen nieuw zijn en wat in feite al door gemeenten wordt uitgevoerd. Op deze avond proberen we daarin duidelijkheid te verkrijgen. Daaronder:

  • De invoering van de kostendelersnorm, waardoor duizenden uitkeringsgerechtigden die onder diverse sociale verzekeringswetten vallen er honderden euro's op achteruit zullen gaan. (AOW-ers, WWB-ers, Wajongers, etc.) Woont u in bij moeder dan gaat bijstandsuitkering €202 omlaag en de AOW van uw moeder nog eens €283. Alleenstaande in de bijstand met thuiswonend werkend kind wordt per 1-1-14 €202 euro gekort op zijn uitkering. Twee Zussen in de AOW die wonen op zelfde adres leveren per 1 juli volgend jaar circa €250 in vanwege de kostendelersnorm. Twee samenwonende personen, beiden AOW en geen partners gaan er door de kostendelersnorm 566 euro per maand op achteruit.
  • mensen eerst vier weken naar een baan te laten zoeken voor ze recht krijgen op bijstand en hun het recht daarop te ontnemen als ze de zoektocht onvoldoende kunnen aantonen.
  • verplicht invoeren van een tegenprestatie voor alle bijstandsgerechtigden in alle gemeenten
  • Wie zich naar het oordeel van de klantmanager niet gedraagt, of naar het oordeel van de klantmanager slordig gekleed is, krijgt drie maanden geen uitkering meer.
  • Strafmaatregelen voor bijstandsontvangers worden strenger en landelijk voorgeschreven.
  • als er naar het oordeel van de uitkeringsinstantie sprake is van misdragingen jegens uitvoerende instanties en hun functionarissen tijdens het verrichten van hun werkzaamheden wordt de uitkering drie maanden ingehouden. 'A-sociaal gedrag' speelt daarbij een rol.
  • Op het naar het oordeel van de uitkeringsinstantie niet voldoen aan de informatieplicht staat drie maanden inhouding van de uitkering. Vele onschuldigen zullen hierdoor worden getroffen. Veel mensen zijn zich er met de ingewikkelde regels die voortdurend veranderen niet van bewust dat ze een detail hadden moeten melden.
Tevens zal besproken worden wat we hiertegen kunnen doen en zal de informatiegids voor de minima op 20 november worden gepresenteerd. Het is een website met tips en informatie voor mensen met een minimuminkomen over hoe te overleven in deze tijd van bezuinigingen. De gids kent drie soorten tips:  algemene tips die voor alle inwoners van Nederland gelden, tips voor inwoners van Amsterdam en in het bijzonder tips voor inwoners van Amsterdam West. Het website adres is http://www.overlevingsgids.net maar er is ook een applicatie voor android telefoons die kan worden gedownload in de Google Play Store. Trefwoord: bijstandsbond of overlevingsgids.

Voor meer informatie:
Bijstandsbond
020-6898806
info@bijstandsbond.org


vrijdag 15 november 2013

Voor Annemarie van Hinsberg van MOVISIE is het flutrapport van Klijnsma over dwangarbeid een feestje der herkenning:

Tegenprestatie in de praktijk
Artikel,
14 november 2013


'Ik vind het positief dat de bijstandsgerechtigde ook zelf ideeën aandraagt. Of dat de gemeenten keuzemogelijkheden bieden voor het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten als tegenprestatie voor de uitkering.’ Zo presenteerde staatssecretaris Klijnsma het rapport 'Voor wat hoort wat’ aan de Tweede Kamer op 12 november 2013. Het onderzoeksrapport beschrijft hoe gemeenten de tegenprestatie in de praktijk uitvoeren. MOVISIE ondersteunt de aanbeveling en pleit voor extra aandacht in begeleiding en waken voor sanctionering.

Eerst de cijfers: Ongeveer een kwart van de 148 onderzochte gemeenten is bezig de tegenprestatie toe te passen in de praktijk. Voor Annemarie van Hinsberg van MOVISIE is het rapport een feestje der herkenning:

Lees meer


maandag 4 november 2013

Dwangarbeid in Amsterdam nog erger dan gedacht

Samenvatting van het rapport

Het Amsterdamse actiecomité Dwangarbeid Nee presenteerde tijdens het Amsterdamse vakbondscafé van 25 oktober een rapport met de lange titel “Rapport over arbeidsbemiddeling, vrijwilligerswerk en dwangarbeid in de gemeente Amsterdam. Een verslag van ervaringen met de ‘stille revolutie’ in de tweede helft van 2012 en in 2013” (pdf). Op de spreekuren van belangenorganisaties, bij strijdorganisaties als Doorbraak en bij vakbonden komen schrijnende verhalen binnen over misstanden die heersen in de dwangarbeidsprojecten. Slechte werkomstandigheden, intimidatie, vernederingen, dreiging met stopzetting van de uitkering als men niet constant naar de pijpen van de werkmeesters danst, en vaak zelfs daadwerkelijke kortingen of stopzettingen van de uitkering voor de meest futiele ‘overtredingen’ van de zeer strenge regels. In dergelijke projecten leert men vaak niets en ze dragen dan ook op geen enkele manier bij aan de kansen op de arbeidsmarkt. Wel verdienen anderen aan de arbeid van uitkeringsgerechtigden.

Lees meer......

zondag 3 november 2013

Waarom komen de werklozen niet in opstand?

Een prangende vraag nu de werkloosheid zowel landelijk als in Twente schrikbarende vormen aanneemt. In absolute cijfers zijn we al lang de horroraantallen gepasseerd die de crisis van de jaren tachtig voortbracht. Maar anders dan toen blijven massale protesten uit.

Lees meer op http://grotewoorden.tctubantia.nl/onder-het-maaiveld/werkloos-maar-niet-opstandig/

En reageer daar!

Verdringing van betaald werk door dwangarbeid in de praktijk: Staatsbosbeheer

In een Volkskrant artikel van 12 december 2012 wordt duidelijk, dat Staatsbosbeheer moet bezuinigen en dat er daarom 200 medewerkers worden ontslagen. De organisatie gaat vanaf eind 2012 200 van de 1000 banen schrappen. Men hoopt, dat dit kan gebeuren door natuurlijk verloop.

Uit het Volkskrant artikel:
'Ook het 'bestellen' van een boswachter is in de toekomst niet langer gratis. Aan zijn natuuradvies, een excursie of deelname aan een evenement hangt in het vervolg meestal een prijskaartje. Daarnaast laat Staatsbosbeheer eenvoudige beheerstaken uitvoeren door mensen uit instellingen of uit de dagbesteding'.


Lees het hele artikel: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3362117/2012/12/12/Staatsbosbeheer-schrapt-200-banen.dhtml

Op 26 juni 2013 blijkt uit een bericht van RTV Oost oa, hoe Staatsbosbeheer de noodzakelijke werkzaamheden in de natuurgebieden vorm wil geven.

In Hardenberg worden tien werklozen met een uitkering aan het werk gezet bij recreatieplas De Oldemeijer. Ze vegen en onderhouden de paden en ruimen rommel op. Het is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en het Dienstenbedrijf van de gemeenten Ommen en Hardenberg. Staatsbosbeheer kan de hulp goed gebruiken en de werklozen krijgen er werkervaring bij. Van de werklozen wordt verwacht dat ze het werk aannemen. Doen ze dat niet, dan kan de gemeente als uiterste middel besluiten om te korten op de uitkering.

Bekijk de video in HD op YouTube.
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=165211&cat=1&rubriek=3&o=1

vrijdag 1 november 2013

KNV Taxi roept gemeenten op te stoppen met social return


Wethouder Van Es van Amsterdam tekent convenant met BAM.
Duurzaam samenwerken.
KNV Taxi roept gemeenten op te stoppen met social return
Gepubliceerd op 25-10-2013 om 08:30

http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2013/10/25/knv-taxi-roept-gemeenten-op-te-stoppen-met-social-return/

Als gemeenten een taxi-aanbesteding uitvoeren, moeten ze stoppen met de verplichting voor taxibedrijven om mensen met een uitkering aan te nemen; het zogenaamde ‘social return’. En anders zou er een grens van 3 tot 5 % gesteld moeten worden van het chauffeursbestand. Daartoe roept brancheorganisatie KNV de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op. Anders leidt het er alleen maar toe dat taxibedrijven hun vaste personeel ontslaan, waardoor zij werkloos worden. Onder de streep is dan niemand aan een baan geholpen.

“Steeds vaker wordt in bestekken eisen gesteld over het in dienst nemen van mensen die in een uitkeringssituatie zitten en voor wie het lastig is betaald werk te vinden”, schrijft voorzitter Jan Zaaijer namens KNV Taxi.
Taxi-ondernemers

Tot op zekere hoogte kunnen de aangesloten taxi-ondernemers dat begrijpen. De taxi-sector kent immers al jaren een netto-instroom van medewerkers die een arbeidshandicap hebben. “Ook nemen onze leden veel mensen in dienst die bij andere werkgevers met (vervroegd) pensioen gingen”, meldt KNV. Zij zijn zeer geschikt voor het verrichten van zorgvervoer.

De brancheorganisatie ziet echter de laatste jaren een toename van in het percentage nieuwe medewerkers die uit een uitkeringssituatie komen dat volgens de bestek-eisen moet worden aangenomen. Als gevolg van zware bezuinigingen op het zorgvervoer door decentrale overheden, maar ook door awbz-instelllingen, daalt bovendien de vervoersvraag.
Vast personeel

“Deze combinatie van factoren leidt ertoe dat onze leden vast personeel moeten ontslaan, om te kunnen voldoen aan de eisen binnen de nieuwe vervoersopdrachten”, zegt Zaaijer. Deze vaste medewerkers, vaak 55-plussers en niet in het bezit van veel diploma’s, kunnen moeilijk ander werk vinden en zullen ook vaak met een uitkering eindigen.

Een bijkomend probleem is dat ‘social return’ de bepaling in de CAO Taxivervoer doorkruist, die stelt dat chauffeurs het werk dat na een aanbesteding naar een andere vervoerder gaat, moet kunnen volgen met behoud van arbeidsvoorwaarden.
Doelgroepen

“Aan het eind van de dag is niemand extra aan werk geholpen, gaat ervaring in het omgaan met speciale doelgroepen verloren, bestaat er dus een gerede kans dat cliënten gemiddeld genomen iets minder goed worden bediend en, tenslotte, zijn de ontslagen chauffeurs met lage kansen op de arbeidsmarkt stress en verdriet aangedaan”, waarschuwt Zaaijer.

Ook zonder een verplichting tot social return zal de taxisector een netto-instroom kennen van mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, verwacht KNV. “Dit brengt het grote aandeel van deeltijdfuncties en de voorkeur van werkgevers voor chauffeurs met levenservaring met zich mee.”
Social return

Daarom roept KNV de gmeenten op te stoppen met de verplichting tot social return bij aanbestedingen. Zeker de komende twee jaar, waarin de vervoersvolumes nog verder gaan dalen. “Social return als verplichting, of als aspect waarop punten kunnen worden verdiend in de aanbesteding, zou achterwege moeten blijven. Of tot 3 a 5% van het chauffeursbestand moeten worden beperkt”, aldus de KNV Taxi-voorzitter.

Bart Pals
Onderwerpen: aanbesteding, KNV, social return, taxibedrijf, taxichauffeur, VNG

in
Share

4
6 reacties op “KNV Taxi roept gemeenten op te stoppen met social return”
27.10.13 | 14:21 | Henk Mullem

he he eindelijk een actie van Werkgevers zijde,om het rondpompen van mensen met een rugzakje (subsidie=geld) te minimaliseren,waardoor het onder kostprijs inschrijven op concessies ook minder zou moeten worden en concurrentie weer dat wordt wat het moet wezen namelijk met gezond verstand zaken doen.
vriendelijke groet Henk van Mullem
31.10.13 | 09:42 | Duco Douwstra

Voor de invoering van de chauffeursexamens kwamen afgestudeerde goed opgeleide mensen of studenten tijdelijk op de taxi rijden.Daarna moesten vaak langdurig werkeloze niet gemotiveerde “chauffeurs” met subsidies en kostbare examens aangenomen worden, de goede niet te na gesproken. Maar we zijn er niks mee opgeschoten en ik denk dat we ook daarmee weer het tegenovergestelde bereikt hebben.Zoals met alles wat de ambtenaren bedenken, maar moeten we ons daarbij neerleggen?kom op de barricade!
31.10.13 | 10:21 | Frank Boxtel

De aard van de mens en diens belangen belemmeren hem voortdurend om de dingen te doen die goed zijn voor velen. Het stoppen van ‘social return’ zal de prijsdruk en de aantasting van kwaliteit en arbeidsomstandigheden niet stoppen. Omdat 80% van de vraag uit contractvervoer bestaat dan kun je niet zonder. Biedt je weerstand door riskant in te schrijven dan ervaren we samen de pijn die daarmee gepaard gaat. Barricades zien we al lang niet meer. Wel ludieke acties maar grappig is het allemaal niet.
31.10.13 | 11:49 | JE VE AA

Natuurlijk Frank van Boxtel, maar het personeelsbestand van Quattrotax bestaat dan ook voornamelijk uit dit soort mensen, die door jullie worden geschoold, na 3 maanden opleiding weer de straat op gaan zodat er weer een nieuwe goedkope ploeg aan de gang kan, prijsdruk veroorzaken bedrijven als Quattrotax zelf.
31.10.13 | 12:52 | jan

het is te gek voor woorden, mensen met een vaste baan ontslaan, en iemand die er eigenlijk helemaal geen zin in heeft mensen laten vervoeren
01.11.13 | 00:23 | A mper

Overigens leuk dat dhr Zaaijer aanhaalt dat vanwege de social return ontslagen chauffeurs stress en verdriet wordt aangedaan…. Naar mijn bescheiden mening behoeven chauffeurs niet te wachten tot aan hun ontslag om ten prooi te vallen aan stress en verdriet…Daar heeft het povere resultaat van de cao onderhandelingen al voor gezorgd..
Reageer ook