dinsdag 18 oktober 2016

Documentaire 40 jaar Bijstandsbond


De bijstandsbond in Amsterdam bestaat dit jaar 40 jaar. In deze film wordt een geschiedenis geschetst van standvastige inzet, ludieke acties en spraakmakende bijeenkomsten. En dat alles geleid door mensen die zich op vrijwillige basis al die jaren, soms wel 80 uur per week hebben ingezet. Met als een van de hoogtepunten de Europese marsen naar Amsterdam. Toen zich meer dan 50.000 mensen naar Amsterdam bewogen.
Met Anke van der Vliet en Piet van der Lende
gemaakt door Inge Willems
40 jaar bijstandsbond from cccdprodukties on Vimeo.

vrijdag 30 september 2016

27 oktober. Bijeenkomst strijd tegen bezuinigingen en dwangarbeid in Griekenland.

Op 27 oktober organiseert Doorbraak in Amsterdam een bijeenkomst met de Assemblee voor het Verbinden van Strijden (SKYA). Leden van die buitenparlementaire Griekse organisatie zijn actief in diverse bewegingen tegen kapitalisme en migratiebeheersing. Zo steunen ze onder meer de strijd van vluchtelingen en zijn ze actief tegen dwangarbeid. Sprekers van SKYA zullen op de bijeenkomst ingaan op de invoering van dwangarbeid als onderdeel van de kapitalistische herstructurering die momenteel plaatsvindt vanwege de crisis. De economische herstructureringen in Griekenland, die mede onder druk van de EU worden doorgevoerd, hebben enorme gevolgen voor de inwoners van Griekenland, en met name natuurlijk voor de arbeidersklasse en de vluchtelingen en migranten. Onderdeel van het neo-liberale veranderingspakket zijn de invoering van workfare-programma’s. Baanlozen krijgen nu van de staat tijdelijke ‘banen’ aangeboden tegen zeer lage vergoedingen en zonder enige arbeidsrechten. Omdat er verder geen enkele vorm van bijstand bestaat, zijn deze dwangarbeidtrajecten bijzonder gewild. Zo wordt er een nieuwe rechteloze arbeidersklasse gevormd, aldus SKYA. De Griekse activisten zullen vertellen over het verzet tegen de ‘hervormingen’ in het algemeen en tegen de dwangarbeid in het bijzonder. Hoe organiseren ze zich? En welke verhouding hebben ze met de vakbonden, met de linkse SYRIZA-regering en andere autoritaire linkse partijen en organisaties? Meer hier: http://www.doorbraak.eu/27-oktober-amsterdam-bijeenkomst-strijd-bezuinigingen-en-dwangarbeid-griekenland/ donderdag 27 oktober van 19:30 tot 22:00 Tet-Theater Bilderdijkstraat 165a Amsterdam

zondag 24 april 2016

Jubileumviering vereniging Bijstandsbond

Jubileum Bijstandsbond

In mei 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar. En de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting bestaan 20 jaar. Dat gaan we vieren !.

Op 26 mei 1976 werd de Bijstandsbond opgericht, de huidige Bijstandsbond Amsterdam komt daaruit voort. Dat betekent dat de Bijstandsbond Amsterdam dit jaar 40 jaar bestaat. Dat gaan we vieren!. Met een tentoonstelling, een symposium, een feest en de uitgave van een jubileumboek. De festiviteiten worden alle gehouden in het Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringplantsoen 2c Amsterdam. http://www.nelsonmandelacentrum.com Telefoon: 020-6242306 / 020-4288825

Tentoonstelling

40 jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld. Er zijn 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches, logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze worden opgehangen in het Nelson Mandela Centrum gedurende de week van 16 mei tot en met 22 mei. Aldaar overdag te bezichtigen.

Symposium

We openen de feestweek met een symposium op 18 mei over 40 jaar belangenstrijd, de hoogte en dieptepunten, en wat we daarvan kunnen leren. Ook zal aandacht worden besteed aan hoe de situatie in Amsterdam nu is. Wat hebben we bereikt, wat kan beter? Bij de aanvang van het symposium wordt om 10.30 uur het jubileumboek gepresenteerd door Anke van der Vliet, al 40 jaar aan de Bijstandsbond verbonden en medeoprichtster van de bond.

Dagvoorzitter van het symposium is Madelene Duijst, werkzaam bij de vereniging Clientenbelang in Amsterdam.

In het ochtendgedeelte dat om 11.00 uur begint zal er op basis van bovenstaande probleemstellingen een forumdiscussie zijn waaraan deelnemen:

– Jacques Peeters, kaderlid van de Bijstandsbond

– Anke van der Vliet, secretaris van de Bijstandsbond

– Bart Louwman, lid van de Participatieraad en kaderlid van FNV uitkeringsgerechtigden

– Mark van Hoof, advocaat

– Patrick Hartwig voorzitter van de daklozenvakbond en lid van de Participatieraad

Het middag gedeelte van het symposium, dat aanvangt om 14.00 uur zal gaan over de toekomst. Welke hoopvolle initiatieven zijn er, hoe moeten we opkomen voor onze belangen verder organiseren in het licht van de ervaringen uit het verleden?

Aan de forumdiscussie zullen deelnemen:

– professor Gijsbert Vonk

– Maaike Zorgman, bestuurder FNV uitkeringsgerechtigden

– Henk Kroon, kaderlid Bijstandsbond

– Jaap de Bie organizer bij de FNV op Schiphol

– Linda Slagter, medewerker communicatie Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Na afloop is er een hapje en een drankje

Multiloog

Regelmatig zijn er Multiloog - bijeenkomsten in Amsterdam. Onder leiding van psycholoog Heinz MÖlders. De deelnemers luisteren naar elkaars verhalen over eigen en problemen van anderen in het dagelijks leven, over psychische en psychiatrische problemen in het bijzonder. Ze bespreken wat die voor hen betekenen en waar ze kracht en inspiratie uit halen om allerlei obstakels het hoofd te kunnen bieden. Er wordt een verband gelegd tussen persoonlijke dingen en maatschappelijke misstanden en er wordt gepraat over hoe je daar bijvoorbeeld vis de Bijstandsbond iets aan kunt doen. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken, luisteren en mee te praten. De multiloog begint om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Wordt vriend van Multiloog op de Facebook pagina www.facebook.com/multiloog

Feest

Vrijdag 20 mei organiseren we een feest voor leden en sympatisanten en oud-medewerkers. Aanvang 18.00 uur. Wij maken een inventarisatie van alle oud-medewerkers en contacten om hen voor het feest uit te nodigen. Hopelijk wordt dat een soort reunie.

Euromarsen bestaan 20 jaar

De Bijstandsbond maakt deel uit van een Europees netwerk van zusterorganisaties, de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Vertegenwoordigers van dat netwerk zullen op vrijdagavond vanaf 17.00 uur in Amsterdam aankomen en deelnemen aan het feest, met muziek, toespraken en een hapje en een drankje. Op zaterdag en zondag wordt de halfjaarlijkse coordinatie vergadering van de Euromarsen in het Nelson Mandelacentrum gehouden. De Euromarsen bestaan dit jaar 20 jaar, dus dat geeft het feest een extra feestelijk tintje.

Voor meer informatie: Piet van der Lende pvdlende@dds.nl Anke van der Vliet a_vandervliet@hotmail.com Jacques Peeters wbva@dds.nl 020-6181815

woensdag 17 februari 2016

Buurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk in Amsterdam

woensdag 24 februari vanaf 19.00 uur
Salon Jeltje, 1ste Helmersstraat 106 N, Amsterdam

Hoe kunnen vrijwilligers samenwerken met professionals? Welke knelpunten komen we tegen? Horen vrijwilligers een beloning of vrijwilligersvergoeding te krijgen? Hoe kunnen we voorkomen dat vrijwilligers en mantelzorgers te zwaar worden belast omdat professionals wegvallen? Hoe kunnen ook vrijwilligersorganisaties het hoofd boven water houden en hun voortbestaan verzekeren? De gemeente bezuinigt immers juist nu ook op (financiële) ondersteuning van die organisaties. Wat kan een 'exit-strategie' zijn voor zowel individuen als organisaties? Welke alternatieve ondersteuning kun je eventueel organiseren? Je bent welkom om over deze en andere vragen mee te praten in het forum of in de zaal om samen een oplossing te vinden.

Veel mensen dragen graag een steentje bij aan een vereniging of een buurthuis ten behoeve van kwaliteit van leven en voor een sociale buurt en samenleving. De laatste jaren wordt veel over dit onderwerp gesproken. Met het verdwijnen van de oude welvaartsstaat wordt een deel van de werkzaamheden die voorheen door de overheid en door professionele organisaties werden verzorgd, meer en meer overgedragen aan vrijwilligers. De professionele organisaties worden deels wegbezuinigd. Vrijwilligers moeten de gaten opvullen die er door de bezuinigingen ontstaan. Vrijwilligersorganisaties krijgen hiermee een kans om een grotere rol te spelen in de maatschappij, mogelijk op een andere manier dan vroeger. Sommige werkzaamheden moeten door de overheid en professionals gedaan blijven worden.

Leve het vrijwilligerswerk!

Heb je een idee om van deze bijeenkomst een succes te maken, stuur een email.

Aanwezig zijn: Monique Verhoeven (UvA, schrijver van 'Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?'), Mellouki Cadat (Movisie), Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie), Malène Duijst (Cliëntenbelang), ABC-alliantie, ervaringsverhalen van diverse vrijwilligersorganisaties.

Voor meer informatie:
020-6898806
info@bijstandsbond.org

wereldsewijk@hotmail.com

donderdag 21 januari 2016

Volkskrant zoekt bijstandsgerechtigden die langer dan 15 jaar in de bijstand zitten

Beste lezer, Ik ben voor de Volkskrant op zoek naar vier mensen die 15 jaar of langer in de bijstand zitten. We willen daar graag een kort interviewtje mee houden. Met die informatie schetsen we een kort profiel van 200 woorden van u. Daarnaast willen we graag ook nog een foto schieten. Wilt u kort wat vertellen over het leven in de bijstand, zit u er al langer dan vijftien jaar in en bent u bereid een foto van u te laten maken door een fotograaf van de Volkskrant? Neem dan contact op met onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Hopelijk hoor ik snel van u! Hartelijke groet, Marko de Haan Volkskrant – Economie Redactie Tel.: 06 - 5 796 796 3 Mail: Marko.de.Haan@volkskrant.nl

donderdag 17 december 2015

'Herijking' van het reintegratiebeleid in Amsterdam

Het einde van een dwangarbeidcentrum. Maar wat komt ervoor in de plaats? 'Gespecialiseerde motivatietrajecten'.
Het re-integratiebeleid in Amsterdam is toe aan een herijking volgens het college van Burgemeester en wethouders. Ze stellen de vraag: doen we de juiste dingen en doen we de dingen op de juiste manier? Het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders wil recht doen aan mensen. Dat betekent dat alle Amsterdammers moeten kunnen meedoen op een manier die past bij hun talenten en mogelijkheden.

In augustus 2015 heeft het college aangegeven de strategische koers van de gemeente op het gebied van re-integratie te willen expliciteren en vernieuwen. Hiervoor zijn diverse aanleidingen zoals het coalitieakkoord van VVD/D66/SP, actuele ontwikkelingen (maatschappelijk, economisch, budgettair), onderzoeken en lopende kosten-batenanalyses naar re-integratie-instrumenten.

De afgelopen maanden is samen met interne en externe belanghebbenden een analyse gemaakt van de huidige uitvoeringspraktijk en de externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het Amsterdamse re-integratiebeleid. De opbrengst van deze analyse is vastgelegd in twee documenten. Parallel daaraan is met wetenschappers verkend waar kansen liggen om de effectiviteit van re-integratie te verhogen en zijn diverse interviews gehouden met belanghebbenden en experts, onder andere met de Bijstandsbond. De uitkomsten van dit alles zijn verwerkt in het Consultatiedocument Koersbesluit Re-integratie.
Dat document is deze weke vrijgegeven. Daarmee is de consultatiefase van het project Koersbesluit Re-integratie gestart. Tot en met 5 februari 2016 zullen onder meer werkgevers, vakbonden, cliëntenvertegenwoordigers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, bestuurscommissies, collega-gemeenten en regionale samenwerkingspartners actief worden geconsulteerd. De uitkomsten van de consultatie worden verwerkt in een definitief Koersbesluit Re-integratie dat in het voorjaar 2016 ter vaststelling aan de Amsterdamse gemeenteraad wordt voorgelegd.

Een citaat uit het nieuwe document bij de opsomming van maatregelen:

Om te zorgen dat goedwillende deelnemers niet de dupe worden van het gedrag van anderen komen er gespecialiseerde motivatietrajecten voor mensen die tot de doelgroep van re-integratie behoren (vanwege het maatschappelijk rendement) en wel kunnen, maar (nog) niet-willen. Individueel maatwerk is binnen deze trajecten de basis. Voor deze trajecten gelden zwaardere kwaliteitseisen, bijv. t.a.v. het personeel en
de methodiek.
Mensen die bij herhaling verwijtbaar niet meewerken aan het verbeteren van hun perspectief worden gesanctioneerd. Het merk Herstelling verdwijnt. Alle trajecten die onder de vlag van Herstelling werden uitgevoerd worden herijkt op basis van dit Koersbesluit. Binnen
rve Werk blijft plaats voor gespecialiseerde trajecten voor complexe doelgroepen zoals de Top-600. Bij voorkeur externe trajecten bij werkgevers. Als dat niet kan interne trajecten bij voorkeur in de wijk. Sluiting van Praktijkcentrum Laarderhoogtweg.

Wil je de documenten lezen? Die kun je downloaden op de website van de gemeente.

Wil je losbarsten? Nou dat kan HIER!


Je kunt ook een email sturen aan Dries Bartelink d.bartelink@amsterdam.nl


Piet van der Lende

zaterdag 31 oktober 2015

Het reintegratiepretpark

Het reintegratie pretpark

Wij wisten wel dat het reinitegratiebeleid in Amsterdam een soort sociaal panopticum was, maar het begint straks meer op een panopticum in combinatie met een kermis te lijken. De Go Go karretjes in Amsterdam West dreigen failliet te gaan. De chauffeurs houden het nl na enige tijd voor gezien, er is een zeer groot verloop onder de dwangarbeiders. En er was gehoopt dat de passagiers 3 kilometer mee zouden rijden, maar sommigen willen wel 8 kilometer verder. Dus als Baadoud of de gemeente er geen paar ton bijlegt is het einde Go Go. Nou dan beginnen we toch gewoon een echte kermis voor werkloze jongeren. Het wordt een echt pretpark. Misschien op bouwterreinen, waar voorlopig niet gebouwd wordt zegt initiatiefnemer Stuy enthousiast. Ben benieuwd hoelang dit blijft. Het schijnt dat we binnenkort meer nieuws horen over deze kermis voor werkloze jongeren. Ja. Er valt veel te huilen in reintegratieland, maar ook veel te lachen.

Piet

GoGo koerst af op tonnen verlies

PATRICK MEERSHOEK

AMSTERDAM - De proef met de GoGo, het fijnmazig openbaar vervoer per elektrische auto in Nieuw-West, dreigt financieel te ontsporen.
In het eerste jaar van het bestaan heeft de alternatieve vervoerder voor korte afstanden een verlies geleden van 220.000 euro, ondanks een subsidie van de gemeente van twee ton. Als de omzet niet snel groeit, zullen de verliezen in de komende jaren oplopen tot ruim drie ton.
Dat valt op te maken uit de evaluatie van de GoGo die volgende week in de bestuurscommissie van Nieuw-West zal worden besproken. In het eerste jaar hebben gemiddeld zo'n vijftienhonderd tot tweeduizend mensen per maand gebruik gemaakt van de vervoerder. Zij betaalden een vaste ritprijs van twee euro.
Het aantal gebruikers is aanzienlijk kleiner dan werd verwacht, namelijk ruim 2500 per maand. Daarbij komt dat de gemiddelde ritafstand veel langer is dan voorzien. Waar in de opzet rekening was gehouden met korte ritten van twee of drie kilometer laten de klanten zich gemiddeld meer dan acht kilometer vervoeren.
Een ander probleem is het gebrek aan chauffeurs die door Pantar worden aangeleverd. Om de twintig beschikbare karretjes zes dagen per week te kunnen laten rijden, zijn ongeveer 35 chauffeurs nodig. De huidige bezetting bedraagt zeventien chauffeurs. Het tekort wordt mede veroorzaakt door een grote uitstroom. Het afgelopen jaar stapten bijna veertig chauffeurs uit het project, van wie slechts tien omdat zij een betaalde baan hadden gevonden.
Het komt erop neer, meldt het stadsdeel in de evaluatie, dat de omzet in de komende jaren vijf keer zo groot moet als in het eerste jaar om quitte te draaien.
De proef met de GoGo heeft een looptijd van drie jaar. Het stadsdeelbestuur heeft inmiddels overleg gehad met Pantar en andere betrokken partijen om een beter resultaat mogelijk te maken.

Frans Stuy wil pretpark Amsterdam

11-02-10   10:26 uur

Het gaat om een pretpark met ondermeer een indoor-kermis, een zwarte markt, vergaderzalen, een hotel, een uitgaanscentrum en een bioscoop. Foto ANP
AMSTERDAM - Kermisexploitant Frans Stuy wil een pretpark in Amsterdam neerzetten, dat tegelijkertijd een groot werkervaringsproject voor jongeren moet worden. Bestuurders zien het wel zitten.

Frans Stuy loopt al jaren rond met plannen voor een pretpark in Amsterdam en vindt dat het er nu maar eens van moet komen. Het gaat om een pretpark met ondermeer een indoor-kermis, een zwarte markt, vergaderzalen, een hotel, een uitgaanscentrum en een bioscoop.

Geld van de gemeente vraagt hij niet, Stuy zegt dat private investeerders bereid zijn om de benodigde vier miljoen euro in het project te stoppen.

Stuy is bekend om de werkervaring die hij werkloze jongeren biedt op zijn kermis. Stuy: "Maar daar kunnen jongeren steeds maar tijdelijk terecht. In een pretpark kunnen we ruim tweeduizend werkervaringsplaatsen creëren."
Wethouder Lodewijk Asscher laat via zijn woordvoerder weten enthousiast te zijn over het plan van Stuy en wil hem helpen dat verder uit te werken, zeker vanwege de kansen voor jongeren.